GDPR - zasahnoutsvet.cz

Podmínky ochrany osobních údajů
Tyto podmínky upravují ochranu osobních údajů při užívání webových stránek www.zasahnoutsvet.cz a www.zasahnoutsvet.sk třetími osobami (uživateli).

Kdo zpracovává Vaše údaje?
Jsme vlastníkem a provozovatelem webových stránek zasahnoutsvet.cz a zasahnoutsvet.sk – spolek Zasáhnout svět, z.s., IČ 07849419, se sídlem Praha 5, Košíře, Erbenova 130/9, PSČ 150 00, zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 71487 (dále jen „Spolek“). Jako správce a zpracovatel Vašich osobních údajů budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. při přístupu k některým našim službám, přihlášení se k odběru nových videí, newsletterů a dalších produktů).

Jedná se tak o údaje, které nám sdělíte při přístupu k některé z našich služeb:

 • E-mail
 • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné, např.:
  • jméno
  • příjmení
  • telefon
  • region

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • zasílání aktuálních informací o nových videích, událostech ve regionu, plánovaných akcích
 • plnění zákonných povinností
 • zajištění kvality poskytovaných služeb
 • nabízení produktů a služeb Spolku a dalších osob spolupracujících se Spolkem
 • provádění analýz Vašich preferencí a zobrazování obsahu
 • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře
 • marketingové účely (výzkumy kvality)

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy nezatajujeme účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Dodržujeme pravidla povinné archivace údajů.

Osobní údaje můžeme zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Zajišťujeme ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provedeme likvidaci osobních údajů.

Při přístupu k některým videím na webových stránkách zasahnoutsvet.cz/zasahnoutsvet.sk, je uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení, e-mailu, regionu (města), telefonního čísla a facebookového účtu. Stránky však lze navštěvovat rovněž anonymně, vyjma některých sekcí, kde je registrace nutná – v těchto případech je uživatel vyzván k zadání jména, příjmení a e-mailu.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují
 • partneři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, bohoslužeb, seminářů atd.
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné správy.

Používají webové stránka zasahnoutsvet.cz/zasahnoutsvet.sk cookies?

Ano. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani jiným podobným účelům.

Soubory cookies využíváme především k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran. Dále je užíváme například k navigaci na webových stránkách nebo přístupu k zabezpečeným oblastem webu. Soubory cookies používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby, Facebook pixel, či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu, nebo web nebude fungovat správně.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat https://zasahnoutsvet.cz/zasady-cookies-eu/#.

Odkazy třetích stran

Na stránkách zasahnoutsvet.cz/zasahnoutsvet.sk mohou být nabízeny nabízet produkty nebo služby. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů webové stránky zasahnoutsvet.cz/zasahnoutsvet.sk. Spolek nenese odpovědnost za obsah a činnosti odkazovaných stránek. 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci přístupu k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi)
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů)

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@zasahnoutsvet.cz

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • právo osobní údaje opravit či doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • právo požadovat přenesení údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů 

Kontaktujte nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

www.zasahnoutsvet.cz / www.zasahnoutsvet.sk 

kontaktní adresa: Erbenova 130/9, Košíře, 150 00 Praha 5

e-mail: info@zasahnoutsvet.cz

telefon: 725 983 929