ZASÁHNOUT SVĚT

"Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření"

Kdo jsme?

Cílem organizace Zasáhnout svět je zasáhnout Českou a Slovenskou republiku dobrou zprávou o Ježíši Kristu. Věříme, že nejen Afrika, ale i postmoderní Evropa může být zasažena a proměněna Božím Slovem a Duchem. Boží Slovo zůstává živé, ostré a účinné bez ohledu na společenskou a kulturní atmosféru. Evangelium Ježíše Krista zůstává i ve 21. století Boží mocí ke spasení každého člověka, avšak pouze tehdy, nezůstává-li na policích teologických knihoven, ale je kázáno nevěřícím. Boží slovo říká: „Jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán?“ Věříme, že i mezi námi v České a Slovenské republice, tady a teď, žijí lidé, které si Bůh chce použít pro kázání evangelia zástupům.

Smyslem činnosti organizace Zasáhnout svět je poskytnout platformu, která umožní sborům soustředit svůj lidský, finanční a technický potenciál a efektivněji ho využít pro kázání evangelia. Společně můžeme podpořit službu mužů i žen, kteří cítí, že je Bůh povolává do služby evangelistů na plný úvazek. Těmto lidem můžeme poskytnout duchovní, technickou i finanční podporu a umožnit jim, aby se plně věnovali tomu, k čemu je Bůh pomazal, a tak přivedli tisíce ztracených ke spasení. Prvním praktickým krokem naší služby je vybudování flotily evangelizačních pick-upů, které budou osm hodin denně, pět dní v týdnu objíždět česká i slovenská města a vesnice s poselstvím evangelia, doprovázeného projevy Boží moci, uzdraveními a zázraky. Tímto způsobem se může dobrá zpráva snadno, efektivně a bez zbytečných nákladů dostat i do nejmenších a nejzapadlejších vesnic. To je však pouze počátek naší vize. Ježíš nás neposílá pouze kázat evangelium, ale také křtít a získávat učedníky. Kázání evangelia proto musí doprovázet i násle dná péče o novoobrácené, vyučování a zakládání sítě sborů, tak aby byla církev pro každého dostupná.

Církev víry Milost patří k hnutí moderní křesťanské reformace. Naším cílem je snaha o obnovu křesťanství prostřednictvím návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického křesťanského života, jež spočívá v osobním vztahu k Bohu a v následování odkazu Ježíše Krista. Stejně jako celé letnično-charizmatické hnutí věříme, že Bůh se nemění a že je možné, aby se projevoval tak jako v první církvi – tedy i nadpřirozenými skutky. Věříme tomu, že Duch Svatý se dokáže osobně dotknout života člověka, umožnit mu zakusit Boží lásku a moc a pozitivně změnit jeho život. Církev víry se snaží dát odpovědi lidem, kteří hledají smysl života a skutečné křesťanské hodnoty. Když lidé čtou Bibli a blíže se s ní seznámí, nalézají odpovědi na základní otázky svého života. Základem naší práce je tedy důkladné a systematické seznamování veřejnosti s texty Písma. Znalost Božího Slova ovlivňuje průběh našich shromáždění, způsob uctívání Boha a v neposlední řadě i každodenní život jednotlivých křesťanů. Biblické principy totiž platí i pro „obyčejné“ oblasti lidského života, jako je rodina nebo práce. Vedle standardních shromáždění naplňujeme duchovní potřeby a touhy lidí i tak, že pořádáme veřejné přednášky, častokrát za účasti hostů ze zahraničí, kteří zastupují podobná křesťanská hnutí. Promítáme také filmy s duchovní tématikou určené pro širokou veřejnost. Církev víry je v kontaktu a spolupracuje s dalšími církvemi a organizacemi v Česku, na Slovensku i v zahraničí. Jsme přesvědčení o důležitosti a významu naší práce. Věříme, že návrat ke skutečným křesťanským hodnotám, jimiž jsou hodnoty vyplývající z Božího Slova, tedy Bible, je prospěšný pro naši společnost dnes i do budoucna. V tomto přesvědčení nás utvrzuje i skutečnost, že lze vidět, jak se ze společnosti vytrácí tradiční konzervativní smýšlení a hodnoty, jako je úcta k životu nebo k rodině.
Církev víry Milost patří mezi církve registrované Ministerstvem kultury ČR. Jsme evangelikálním letničně charismatickým sborem. CV Milost je bezprostředně napojená na Křesťanské společenství Milost na Slovensku.

Peter kuba

Představení projektu

..přinést evangelium do měst i malých vesnic...

videa

SPASENÍ

UČEDNICTVÍ

služba

Kalendář akcí

která místa jsme již navštívili?

aktuality