sociální podnik - zasahnoutsvet.cz

Spolek Zasáhnout svět, z.s. se hlásí k principům sociálního podnikání a svou vedlejší podnikatelskou činnost provozuje jako sociální podnik realizací následujících opatření:


a) Výkonem společensky prospěšné činnosti v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce;

b) Zaměstnáváním min. 30 % osob znevýhodněných na trhu práce, kterými jsou osoby:

  • dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané: osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, tj. jsou uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; osoby, které mají opakovaně problémy s uplatněním na trhu práce, tj. jsou uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců,
  • se zdravotním postižením: osoby podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • ve výkonu nebo po výkonu trestu: osoby, které mají záznam v rejstříku trestů do 10 let od ukončení výkonu tresu,
  • opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dále dům na půli cesty nebo jinou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení/služby,
  • pečující o jiné závislé osoby: osoby pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • ohrožené vícenásobnými riziky: osoby, které v období alespoň 6 měsíců před vznikem pracovního poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí podle zákona o hmotné nouzi;


c) Integrací a rozvojem zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb (např. individuálními plány rozvoje zaměstnanců);

d) Zapojováním zaměstnanců a členů do směřování podniku na základě vypracované strategie,

e) Reinvesticemi min. 51 % zisku z vedlejší podnikatelské činnosti do rozvoje sociálního podniku a/nebo do naplnění jeho společenské prospěšnosti,

f) Nezávislostí v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích spolku (autonomie a transparentnost řízení i vlastnické struktury),

g) Lokalizací, podporou místní ekonomiky a spoluprací s místními aktéry,

h) Environmentální zodpovědností ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.